สมัครงาน ปตท

บริษัท ปตท. เปิดรับสมัครพนักงาน
     บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้


    ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1.นักวิจัย

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์ เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ทางการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงด้านสิ่งแวดล้อม
 -มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมโดยเทคนิคทั่วไป
 -มีประสบการณ์การแปลผลการวิเคราะห์
 -หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 2.พนักงานบริหารความปลอดภัย

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า
 -สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
 -หากเคยเป็น จป.วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 3.พนักงานควบคุมคุณภาพ

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเทคนิค หรือปิโตรเคมี
 -มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี
 -สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 -สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในงานวิจัยได้
 -มีปฏิภาณ ไหวพริบดี
 -สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และสามารถขับรถยนต์ได้

 4.นักบัญชี/พนักงานตรวจสอบ

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี-โท ทางบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 -สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

 5.พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียม

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เคมี และปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

 6.วิศวกร

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
 -วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล เคมี อุตสาหการ ไฟฟ้า ขนส่ง โยธา ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 -สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 -สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้ และสามารถขับรถยนต์ได้

 7.พนักงานวิเคราะห์และวางแผน

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี เคมี อุตสาหการ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค และปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ
 -วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ
 -วุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 -วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ และปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ หรือการเงิน

 8.นักการเงิน

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท ทางบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 -มีความรู้ทางด้านบัญชี ประมวลกฎหมายภาษีสรรพกร การวิเคราะห์การเงิน ความเสี่ยงของธุรกิจ
 .พนักงานส่งเสริมการขาย
 -วุฒิปริญญาโท ทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน

 9.ผู้แทนขาย

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

 10.พนักงานบริหารความปลอดภัย

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาความปลอดภัย

 11.ช่างเทคนิค

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ช่างยนต์ เครื่องกล เครื่องมือวัด  

 คุณสมบัติที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงาน
 อายุ
 1.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อายุไม่เกิน 25 ปี
 2.ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี
 3.ปริญญาโท อายุไม่เกิน 28 ปี
 4.ปริญญาเอก ไม่จำกัดอายุ

 เกรดเฉลี่ย
 1.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับเฉพาะสายวิชาช่างเทคนิค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 2.ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ยกเว้น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากสถาบันของรัฐ เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
 3.ปริญญาโทและปริญญาเอกไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ผ่านตามข้อ 2 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 ผู้สมัครที่จบปริญญาตรีและปริญญาโท จะต้องมีคะแนน TOEIC (Test of English for International Communication) ซึ่งผลการสอบไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
 สาขา ปริญญาตรี ปริญญาโท 
 วิศวกรรมศาสตร์ 550 600
 สาขาอื่น 600 700
 หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนสอบ TOEFL ปตท. จะทำการเทียบเคียงกับคะแนน TOEIC ตามหลักเกณฑ์ ข้างต้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOEIC ได้ที่ www.toeic.co.th) 
 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.pttplc.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสรรหาและคัดเลือก โทร.0-2537-2627


เว็บจัดหางานอื่นๆ http://searchjob.circlecamp.com/index.php?page=home
และhttp://parttimecity-bkk.blogspot.com/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น